Документи

Устав на "Български ВиК холдинг" ЕАД - тук
Решение на Министерски съвет 582 - тук
Решение на Министерски съвет 740 - тук
Разпореждане 1 на Министерски съвет - тук
Правила за разглеждане на исканията за финансиране на дъщерни дружества на БВиКХ ЕАД (съобразно чл.5 от Устава на холдинга) - ТУК Приложение-5 Приложение-6
Вътрешни правила за достъп до обществена информация в Български ВиК Холдинг ЕАД - тук
Политика за публично оповестяване - тук