Документи

Устав на "Български ВиК холдинг" ЕАД - тук
Решение на Министерски съвет 582 - тук
Решение на Министерски съвет 740 - тук
Разпореждане 1 на Министерски съвет - тук
Методика за оценка и класиране на обектите избрани за предоставяне на финансова помощ на дъщерни дружества - тук
Критерии за приоритизация и избор на ВиК обекти, дейности и проекти за финансиране чрез "Български ВиК Холдинг" ЕАД - тук
Правила и процедури за финансиране на дъщерни дружества (съобразно чл.5 от Устава на холдинга) - тук
Вътрешни правила за достъп до обществена информация в Български ВиК Холдинг ЕАД - тук
Вътрешни правила за приложение на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване  конфликт на интереси в „Български ВиК холдинг“ЕАД