Информация за холдинга

"Български ВиК холдинг“ ЕАД (Дружеството; Холдингът) е еднолично акционерно холдингово дружество с държавно имущество в капитала. Явява се принципал на всички дружества с държавно участие и с предмет на дейност водоснабдяване и канализация. Дружеството е регистрирано в Търговски регистър на 05.05.2020 г. с ЕИК: 206086428.
 
Негова цел е дългосрочното осигуряване на устойчив модел за финансиране на отрасъл ВиК и свързаните с това стратегически цели, гарантиране на качествени ВиК услуги при осигуряване на приемлива цена на предоставяната от ВиК операторите обществени услуги на потребителите.

Дружеството е учредено въз основа и в изпълнение на Разпореждане №1 на Министерски съвет от 22 януари 2020 година. Създаването на холдинговото дружество е в съответствие и с разпоредбата на чл. 5 от Закона за публичните предприятия. Извършена е оценка със законодателството в областта на държавните помощи по чл. 21, ал. 2 от Закона за публичните финанси, съгласно която средствата, които образуват капитала на новото търговско дружество, не представляват държавна помощ.
 
Цел и задачи на „Български ВиК холдинг“ ЕАД – София:
Създаването на „Български ВиК холдинг“ ЕАД е следствие на осъзната необходимост от страна на Правителството на Република България за решителни превантивни мерки свързани с подобряване на качеството на водоснабдителните и канализационни услуги в страната при запазване на социално поносими цени на тези услуги, както и с неблагоприятните последици от климатичните промени (основно засушаването).
В този смисъл Предметът на дейност на „Български ВиК холдинг“ ЕАД включва:
  • Дейност по придобиване и управление на участия в дружества от отрасъл ВиК и дружества, свързани с изграждане, ремонт и реконструкция на ВиК инфраструктура;
  • Финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва;
  • Координиране и управление на инвестиционните дейности и на дейностите по поддържане на ВиК инфраструктурата;
  • Координация на модела на управление и функциите на дружествата от отрасъл ВиК;
  • Общо управление на финансовите потоци и процедурите за възлагане на обществените поръчки, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензни за използване на патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва, извършване на собствена производствена или търговска дейност, както и всички други дейности, незабранени от закона.
Холдинговото дружество ще осъществява спрямо дъщерните си дружества общи услуги по управление и контрол в областта на обществените поръчки, техническа помощ, консултации, участие и финансиране, свързано с инвестиционните им дейности по оперативните програми, представяне на гаранции и др.
 
Негова основна цел е дългосрочното осигуряване на устойчив модел за финансиране на отрасъл ВиК и свързаните с това стратегически цели, гарантиране на качествени ВиК услуги при осигуряване на приемлива цена на предоставяната от ВиК операторите обществени услуги на потребителите.

Очаквани резултати от дейностите на Дружеството в краткосрочен и в дългосрочен план:
  • Постигането на по-ефективен централизиран контрол над ВиК операторите с държавно участие в капитала;
  • Създаване на прозрачен и работещ механизъм за своевременно и бързо осигуряване на нужния ресурс, необходим за дружествата ВиК оператори за повишаване на тяхната ефективност, стабилност и устойчивост;
  • Обезпечаване на нуждите в кратък срок чрез изграждане на унифициран модел на финансова дисциплина с цел оптимизация, подобряване на резултатите и преодоляване на предпоставките за корупционни практики при постигане на съответствие, ефективност и устойчивост на ВиК системите и съоръженията, така че в дългосрочен план търговските дружества ВиК оператори да се самоиздържат и да започнат да постигат възвръщаемост на направените инвестиции.
  • Създаване на предпоставки ВиК операторите да изградят собствен капацитет и финансова възможност да обезпечават необходимите средства за съфинансиране при кандидатстване за привличане на външни капитали.