Актуализират се изискванията за проектиране, изграждане и техническа експлоатация на водоснабдителни и на канализационни системи

МРРБ публикува за обществено обсъждане два проекта на нормативни документи
 

Актуализират се изискванията за проектиране, изграждане и техническа експлоатация на водоснабдителните и на канализационните системи. Целта е те да съответстват на настъпилите промени в европейското и националното законодателство при съобразяване с националните условия на прилагане, натрупания практически опит и установените проблеми.

Нова наредба ще отмени сега действащата Наредба № 2 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи. В нея се посочват нормативните актове от действащото законодателство, които трябва да се спазват при проектирането, изграждането и експлоатацията на водоснабдителните системи. 25 години ще е минималният проектен експлоатационен срок на водоснабдителните системи и той ще служи за определяне на оразмерителните водни количества. Няма да се допуска свързване на изпразнителни съоръжения с канализационната система. Извън урбанизираните територии ще се изисква най-малко 1,50 м земно покритие над водопроводите под пътища и поне 1,20 м за тези под тревни, цветни площи и други терени, ненатоварени от транспортни, строителни и други товари. Земно покритие по-малко от изискуемия минимум ще е възможно след технико-икономическа обосновка и предвиждане на топлотехнически и други мероприятия за гарантиране сигурността на тръбопровода.

Проектът на Наредбата за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи се основава на текстове от действащата в момента наредба. В новия документ е заложена цялостна промяна на глава 7 „Минимални изисквания към елементите на водоснабдителните системи при инцидентно замърсяване с радиоактивни вещества, опасни химични вещества и смеси и биологични агенти“. Уточняват се изискванията за определяне броя на потребителите на вода за проектния експлоатационен срок и техническите загуби на вода. Конкретизират се анализите и данните, които са необходими при проучването на водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване. Прецизира се проектирането на пречиствателните станции за питейни води по отношение на заданието за проектиране, оразмерителното водно , дезинфекцията на водата и други. Преразгледани са също изискванията за проектиране на външни водопроводи, водопроводни мрежи и съоръжения от гледна точка на оразмерителните водни количества, допустимите скорости, минималните вътрешни диаметри, разстоянията между спирателните кранове, вътрешния диаметър на обсадната тръба, когато водопроводите преминават под железопътни линии, автомагистрали и пътища и улици от І и ІІ клас. Определени са по-пълни и ясни изисквания към изпитването на водопроводите въз основа на изискванията на европейските стандарти, вкл. са разработени две нови приложения за тази цел.

Проектът на наредбата е публикуван за обществено обсъждане в Портала за обществени консултации и в секция "Проекти на нормативни актове" на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

МРРБ предлага също изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-8 от 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи. С него се променя обхватът на действащия в момента нормативен документ. Наредбата ще се прилага при нови и съществуващи канализационни системи, като се премахва досегашният праг от над 200 е. ж. (еквивалентни жители) в урбанизираните територии, тъй като мерната единица не е приложима за оразмеряване на канализационната мрежа. Предвижда се изискванията за проектиране на съоръженията в пречиствателните станции за отпадни води (ПСОВ) да бъдат приложими в пълнота само при проектирането на ПСОВ за урбанизирани територии с над 2000 е.ж. Отменя се Приложение № 1, което съдържа изисквания към минималните защитни зони за помпени станции и ПСОВ за под 150 000 е.ж. Затова ще трябва да се осигурява най-малко 350 м защитна зона за ПСОВ, които не подлежат на оценка на въздействие върху околната среда по реда на нормативните актове в областта на околната среда. Отстоянието ще може да се намалява с до 50% след доказване, че предложената технология намалява отделянето на вредни емисии, шум и неприятни миризми. С промените се прецизират изискванията за прилагане на компютърни модели за симулиране на оттока, определяне на средноденонощните водни количества за отпадъчни води, дъждоприемните и заустващите съоръжения. Премахва се директното заустване на отпадъчните води от дюкер и помпена станция във водоприемник. Проектодокументът може да бъде видян на Портала за обществени консултации и уеб страницата на министерството.

За всяка от наредбите се предлага промените да влязат в сила 4 месеца след обнародване в „Държавен вестник“.

Източник: Министерство на регионалното развитие и благоустройството (www.mrrb.bg)