Български ВиК холдинг ЕАД разработва Методика за тестване на отпадъчните води за COVID-19

"Европейската комисия публикува препоръка за мониторинг на SARS-CoV-2 и неговите варианти в отпадъчните води в ЕС. „Български ВиК холдинг“ ЕАД инвестира в разработването на Методика за тестване на отпадъчни води на територията на Република България

(https://ec.europa.eu/environment/pdf/water/recommendation_covid19_monitoring_wastewaters.pdf).

Препоръката на Европейската комисия „силно насърчава“ държавите-членки да въведат до 1 Октомври 2021 г. национална система за наблюдение на отпадъчните води, насочена към събиране на данни за SARS-CoV-2 и нейните варианти в отпадъчните води. Системата за мониторинг трябва да включва поне големи градове с над 150 000 жители, за предпочитане с минимална честота на вземане на проби от две проби седмично.
Дадени са основни насоки по отношение на вземането на проби и аналитичните методи.
ПРЕПОРЪКАТА на Комисията е не обвързващ / незаконодателен текст.
 
Приоритет в работата на „Български ВиК холдинг“ ЕАД е грижата за живота и здравето на потребителите на ВиК услуги, предоставяни от дъщерните му дружества.

В структурата на Холдинга към настоящия момент влизат 20 дружества, които експлоатират 97 броя пречиствателни станции за отпадъчни води.
„Българският ВиК холдинг“ ЕАД предприе мерки, с които да подпомогне официалните власти на територията на Република България в борбата с пандемията, като след проведени пазарни проучвания холдингът, сключи договор с партньор, с необходимата експертиза и опит. Договорът предвижда извършване на пилотно проучване с цел разработване и апробиране на Методика за тестване на продукти от отпадъчни води/утайки, като маркер за разпространението на SARS-CoV-2, включващо:

1. Разработване на Методика за тестване на SARS-CoV-2 в отпадъчни води/утайки от ГПСОВ, включващо и апробиране на Методиката.
2. Демонстрация на методиката чрез анализ на проби от десет пречиствателни станции.


Наблюдението на ГПСОВ за SARS-CoV-2 е инструмент за определяне на степента на COVID-19 в обслужваните от ГПСОВ агломерации и може да служи като ранно предупреждение за (повторно) появяване на циркулация на SARS-CoV-2.

С изпълнението на мониторинг на отпадъчни води/утайки от ГПСОВ за откриване на SARS-CoV-2 ще се създаде възможност за навременно откриване на повишаване на носителството на вируса, респективно възможността за неговото разпространение в определени региони, на база на което могат за се вземат превантивни управленски решения, мобилизиране и адекватни действия от страна на съответното РЗИ, с цел ограничаване на разпространението, респективно на заразяването с вируса.

С придобиването на Апробирана методика за тестване на продукти от отпадъчни води, като маркер за разпространението на  ‎SARS-CoV-2 „Български ВиК холдинг“ ЕАД ще разполага със свой собствен продукт, въз основа на който ще може самостоятелно да изпълнява/възлага лабораторни анализи с цел установяване на SARS-CoV-2  в отпадъчни води/утайки от ГПСОВ и да взема управленски решения за ВиК операторите в холдинга.
 
И занапред „Български ВиК холдинг“ ЕАД ще полага усилия да бъде в крак с най-новите тенденции и добри практики, като отстоява стриктното спазване на всички ангажименти от страна на дъщерните дружества.