ВиК-Шумен въвежда Географска информационна система (ГИС)

ВиК–Шумен внедрява в работата си географска информационна система (ГИС). Тя беше изградена и премина успешно през тестовете на нейните функционалности и модули. Предстои обучение на екип на ВиК–Шумен за работа със специализирания софтуеър като част от възложените дейности по подписания преди година договор.
Проектът за Географска информационна система е насочен към по-ефективно управление, експлоатация и поддръжка на ВиК мрежите и съоръженията. Той ще улесни максимално работата с клиентите и ще даде възможност за модернизиране и подобряване на ефективността на дейностите на дружеството. 
Дейностите, изпълнени в рамките на проекта, са свързани с:
  • доставка и инсталиране на приложен софтуер и специализирани софтуерни продукти;
  • анализ, проектиране и разработване на географската система;
  • анализ и проектиране, който съдържа детайлно описание на архитектурата и функционалния обхват на системата;
  • разработка на модулите на информационната система; внедряване и тестване.
Географската информационна система на ВиК–Шумен се състои от специализирани модули, които практически обхващат цялата дейност на дружеството - от справките и първичните анализи на данните от измерванията по водопроводната мрежа, до управление на активите, контрол на приходните водомери и управление на водомерните зони, активен контрол на течовете, управление на спирателните кранове.
Географската информационна система позволява съхраняване и осигуряване на информация за ежедневната дейност по експлоатацията и поддържката на ВиК мрежите и задачите, които изпълняват екипите. Тя дава възможност и за интерактивна комуникация с клиентите, които сами ще имат могат да регистрират сигнали за аварии и други експлоатационни събития. След разпределяне и обработка на сигналите, потребителите ще бъдат уведомявани за работата по техния конкретен сигнал. Като се използват функционалностите на ГИС може сериозно да се намали времето за локализиране и отстраняване на авариите и да се осигури по-стриктен контрол върху сроковете и качеството на работа.
В изпълнение на изискванията на Регламента на ЕС за защита на личните данни на клиентите на дружеството, които подават сигналите за аварии, модулът съдържа необходимите технически и организационни мерки за защита на данните.
„С внедряването на ГИС, проект, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, ние правим значима стъпка в посока изграждане на модерно ВиК дружество. Така по-ефективно ще планираме, изпълняваме и контролираме нашата оперативна дейност и ще подобрим обслужването на клиентите", каза Жанета Панайотова, управител на ВиК–Шумен. „Предстои Географската информационна система и нейните възможности да бъдат представена на клиентите“, добави г-жа Панайотова.