ВиК Пазарджик предоставя ВиК услуги на жителите на Община Белово от 1 юни

„Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД гр. Пазарджик предоставя от днес – 1 юни 2022 г., ВиК услуги на жителите на Община Белово.
Решението за присъединяването на територията на Община Белово към Асоциацията по ВиК в област Пазарджик бе взето през март 2022 г.
АВиК Пазарджик и „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД гр. Пазарджик сключиха
анекс, с който се регламентираха условията по присъединяването на община Белово към ВиК Асоциацията. Съгласно документа операторът започва да обслужва публичните ВиК системи и съоръжения на територия на община Белово от 01.06.2022 г. В унисон с държавната политика и регламентираното в Закона за водите, потребителите на територията на община Белово ще получават услугите по доставка на вода за питейно-битови нужди и отвеждането ѝ при условия и цени, идентични с тези на останалата част от обособената територия.
С Решение Ц-38/28.10.2016 г. на КЕВР, действащите цени във „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД гр. Пазарджик са:
 - единна цена за доставяне на вода    - 0,89 лв. без ДДС и 1,068 лв. с ДДС;
 - отвеждане /канализация/         - 0,12 лв. без ДДС и 0,144 лв. с ДДС;
Крайна нова цена за Община Белово  - 1,01 лв. без ДДС и 1,212 лв. с ДДС.
Всички административни услуги - издаване на Становища, Изходни данни /съгласуване на скица с виза/, Разрешения за присъединяване, Окончателни договори с нови абонати /или смяна на титуляр/, ще се извършват в Централно Управление на дружеството в град Пазарджик, ул. „2-ри януари“ №6, считано от 01.06.2022 г. Заявления за извършване на услугите ще се получават и подават в сградата на Район „Белово“, в гр. Пазарджик  или по електронен път от сайта на дружеството.
Всички абонати на „ВиК“ ЕООД Белово трябва да сключат нови договори с новия оператор - „ВиК услуги“ ЕООД Пазарджик, като за целта е необходимо:
Да попълнят заявление по образец в сградата на „ВиК“ Белово или в ЦУ на „ВиК услуги“ ЕООД  гр. Пазарджик, ул. „2-ри януари“ №6, от собственик или упълномощено лице. След проверка на Заявленията, на следващ етап абонати, които нямат представени към договорите с „ВиК“ Белово актуални документи, трябва да приложат:
  • Копие на документ,  удостоверяващ правото на собственост /вещно право на ползване на имота/,  съгласно чл.2 от ОУ /Общите Условия/ – нотариален акт или друг документ за собственост;
  • Копие на удостоверение за наследници /при необходимост/, за физически лица;
  • Споразумение при съсобственост по чл.2, ал.2 /по образец/;
За периода от 15.06.2022 г. до 15.08.2022 г. услугата ще бъде безплатна. След тази дата ще се заплаща административна такса.