ВиК Холдингът със срещи в Министерство на енергетиката и КЕВР заради скъпия ток

Изпълнителният директор на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД Илиян Илиев проведе поредица от срещи в търсене на решение за трупащите се сериозни финансови проблеми във ВиК дружествата заради рекордната цена на електроенергията за промишлени нужди. Той се включи в  организираната от Министерство на енергетиката среща с представители на енергийноинтензивната индустрия, търговци на ток, синдикални организации, КЕВР, БЕХ и др. С представителите на Министерство на енергетиката бе договорено в спешен порядък да се съберат ръководствата на Министерствата на енергетиката, икономиката, финансите, както и на „Български ВиК  Холдинг“ в търсене на варианти как краткосрочно да се реши проблема.
Илиян Илиев разговаря и с ръководството на Комисията за енергийно и водно регулиране. С председателя на КЕВР доц. Иван Иванов и членове на КЕВР от състав „ВиК“ беше дискутирано рекордното поскъпване на цената на електроенергията, която се отразява тежко на ВиК сектора у нас. Бяха обсъдени сериозните финансови затруднения на ВиК дружествата, които след последните промени в Закона за енергетиката вече доставят необходимата им електрическа енергия по цени на свободния пазар. В резултат на значителното нарастване на цените, както на българската, така и на европейските енергийни борси, тези разходи на дружествата са се увеличили многократно. Същевременно ВиК операторите доставят ВиК услуги на потребителите по регулирани от КЕВР цени за 2021 г., в които са заложени по-ниски разходи за електроенергия и това води до влошаване на финансовото им положение. Високите цени на свободния пазар на електроенергия засягат всички ВиК оператори, но особено тежко това се отразява на ВиК дружествата, които поради специфичните географски условия и начина на изграждане на ВиК системите доставят вода на потребителите предимно по помпажен способ. По тази причина делът на разходите им за електроенергия в общите им оперативни разходи е по-висок, стана ясно на срещата.
Обсъждат се идеи за евентуални стъпки за организирано доставяне на електроенергия за ВиК дружествата от групата на Холдинга. Разработват се и мерки за подпомагането на търговските дружества в сегашната трудна за ВиК сектора ситуация.
Участниците в срещата обсъдиха и подготовката на бизнес плановете на ВиК дружествата от групата на холдинга за предстоящия нов регулаторен период 2022-2026 г. Общо бе мнението, че динамиката на цените на електроенергията на свободния пазар създава значителни затруднения за адекватното планиране на бъдещите разходи в бизнес плановете на дружествата. От страна на КЕВР беше предоставена информация за започналия преглед на представените от дружествата заявления. С цел оказване на практическа помощ експерти на регулатора предстои да проведат работни обсъждания с всяко дружество-заявител, в резултат на които ВиК дружествата да извършват необходимите корекции в техните бизнес планове.
Подчертавайки ролята на ефективното сътрудничество между институциите участниците в срещата постигнаха съгласие „Български ВиК Холдинг“ ЕАД да осигури методическа подкрепа на ВиК дружествата от групата на холдинга по отношение на прогнозирането на разходите за електроенергия, както и във връзка с всички останали компоненти на бизнес плановете.
На срещата бяха обсъдени и възможностите за промени в регулаторните правила при последващи изменения и/или преразглеждане на одобрените цени на ВиК услуги през периода 2022-2026 г. Постигнато бе общо съгласие, след като приключи процедурата по одобряване на новите 5-годишни бизнес планове, да бъде предложено изменение в тази част на подзаконовата нормативна уредба към Закона за регулиране на ВиК услугите.
По време на срещата с КЕВР беше обсъдено текущото състояние на ВиК сектора у нас, възможните краткосрочни и средносрочни мерки и механизми за повишаване на неговата устойчивост, финансовото състояние на дружествата, качеството на предоставяните на потребителите ВиК услуги и подготовката на бизнес плановете на 21-те ВиК дружества от Холдинга за новия регулаторен период 2022-2026 г. В срещата участваха експерти на ВиК Холдинга и Комисията.