Завърши изпълнението на проект за подобряване на ВиК инфраструктурата в област Враца

Близо 78 хил. жители от Враца, Мездра, Бяла Слатина и Козлодуй ще се радват на подобрено качество на ВиК услуги и достъп до нови и надеждни системи за доставка на питейна вода
 
   Успешно приключиха строително-монтажните работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца“. Общият размер на средствата по програмата е 57 млн. лв., като 41 млн. от тях са безвъзмездни средства, финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“.
В резултат от реализираните дейности е реконструирана, изградена и въведена в експлоатация над 56 км. водопроводна мрежа, както и близо 23 км. нова канализационна мрежа.
Надграден е довеждащия водопровод в община Мездра. Той захранва с питейна вода по-голямата част от жителите на града и с това обновяване ще се преустанови честото прекъсване на вода поради наличие на аварии. Построени са съоръжения за подобряване на управлението на обезводнените утайки в градските пречиствателни станции за отпадни води на Враца и Козлодуй.
Интегрирана е и модерна географска информационна система, чрез която се усъвършенства мониторинга и контрола на водоснабдителните мрежи и съоръжения, обслужвани от ВиК оператора в областта. 
Като резултат от инвестиционните мерки и по-конкретно новоизградената и реконструирана водопроводна мрежа се прогнозира намаляване на общите загуби на вода с близо 20%, което е голяма стъпка в посока опазване на наличните водни ресурси и тяхното отговорно управление.
С изпълнението на работата се цели постигане на съответствие с националното законодателство и законодателството на ЕС по отношение на качеството на питейните води, както и по-добро управление на процесите в пречистването на отпадъчните води.