„Български ВиК холдинг“ ЕАД е учреден с Разпореждане №1 от 22.01.2020 г. на Министерски съвет на Република България и е вписан в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ на 05.05.2020 г. Създаването на „Български ВиК холдинг“ ЕАД е в изпълнение на Стратегията за развитие на водния сектор и поетите от Република България ангажименти във връзка с „Плана за развитие и устойчивост“ и борба с климатичните промени. То е следствие на осъзнатата необходимост от изготвяне и прилагане на последователни политики и усилията на Правителството, свързани с повишаване качеството на водоснабдителните и канализационни услуги в България.
 

Български ВиК холдинг ЕАД
Основна задача на "Български ВиК холдинг" ЕАД е да осигури институционална, административна, регулаторна, финансова и експертна подкрепа на държавните ВиК оператори и ресурс за изпълнение на значителни инвестиции в изграждане на съвременна водоснабдителна и канализационна инфраструктура и постигане на висок стандарт на обслужване на клиентите.