Правна рамка

Закон за водите - тук
Закон за публичните предприятия - тук
Търговски закон - тук
Наредба № 4, издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството от 14.09.2004г  - тук
Правилник за прилагане на ЗПП - тук
ЗРВКУ - тук
Наредба за изискванията към ВиК операторите - тук