„ВиК Енерджи груп“ ЕООД вече е член на БАВ

Г-н Борисов, Вие сте управител на „ВиК Енерджи груп“ ЕООД. Каква е целта на създаването на дружеството?
По данни на отрасъла ВиК операторите в България потребяват около 650 хил. MВтч електроенергия годишно. Това представлява малко над 1,5% от вътрешното за страната потребление на електроенергия. Когато потребяваш 1,5% от тока в страната и харчиш за него между 100 и 200 млн. лева годишно, тогава ти трябва да търсиш търговски инструменти за оптимизация на тази сметка. Създаването на собствен енергиен търговец е инструмент за дългосрочна стабилност и енергийна конкурентоспособност на операторите в системата на „Български ВиК холдинг“ ЕАД. Това попада и в рамките на общата държавна политика за повишаване ефективността на държавните предприятия, особено на опериращите критична социална инфраструктура като ВиК дружествата. Целта на „ВиК Енерджи груп“ ЕООД е да осъществи консолидиране на разходите за закупуване на електрическа енергия от страна на дъщерните ВиК дружества на „Български ВиК холдинг“, както чрез централизиране и оптимизиране процесите на търговия и доставка на съответните количества електрическа енергия, така и чрез под държане на минимална норма на печалба у доставчика, което да даде възможност на клиентите на дружеството да постигат по-голяма ефективност в този си разходен сегмент. Важно допълнение е и възможността реализираната търговска печалба да бъде реинвестирана в мерки за енергийна ефективност, които да намалят и оптимизират потреблението на ВиК операторите. За малко повече от една календарна година и след изготвянето на детайл Веселин Борисов, управител: Доволен съм, че ВиК Енерджи груп вече е член на БАВ на стратегия за присъединяване на ВиК операторите, съобразно тяхното потребление, ВиК Енерджи груп доставя към днешна дата електрическа енергия на 20 дружества, които са дъщерни на „Български ВиК холдинг“. С всички тях изграждаме дългосрочни партньорски отношения и сме повече от щастливи да отбележим, че взаимното доверие се покачва с всеки изминал ден.

Какви са предизвикателствата във Вашата основна дейност?
В синхрон с нарастващите нужди на ВиК дружествата в България, с предизвикателната и непрекъснато променяща се икономическа среда ВиК Енерджи груп се стреми да осигури в съответствие с приложимите законови, регулаторни и клиентски изисквания устойчиви решения за дружествата от ВиК отрасъла. Приоритет е изграждането и поддържането на високи стандарти в доставката на електрическа енергия, които да осигуряват професионално и прецизно предоставяне на услуги, но да не възпрепятстват устойчивото икономическо развитие на дружеството. ВиК Енерджи груп е публично предприятие и лицензиран доставчик на електроенергия, което го поставя под многобройни и различни регулации с оглед на двояката му природа. Това е предизвикателство за административния ни капацитет, но и възможност, чрез която дружеството демонстрира прозрачността на дейността си пред органите на контрол и пред своите партньори. Предизвикателство е и динамично променящото се законодателство в сферата на енергетиката, което налага на всички участници бърза адаптивност към новите правила, съобразено с техните специфични товарови профили. Не на последно място дружеството планира да развива и участва в действия за повишаване на енергийната ефективност на своите клиенти – ВиК операторите, включително в инвестиционни процеси за създаване на генериращи и съхраняващи мощности, в посока създаване у клиентите на модел с преминаване на ползването на електрическа енергия от разходен в бизнес център.

Кои са Вашите клиенти? Кое е по-специфичното при тях?
Както бе споменато вече, ВиК Енерджи груп е отраслов търговец за доставка на електрическа енергия на ВиК дружествата към „Български ВиК холдинг“. Те представляват капиталоемка критична инфраструктура и предоставят водоснабдителни, пречиствателни и канализационни услуги от общ интерес. ВиК дружествата са регулирани дружества, които продават своите услуги на определяни цени от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), и техните петгодишни бизнес планове се одобряват също от КЕВР. По този начин ние управляваме един голям и свързан с пазара разходен център на силно регулирани комунални и индустриални оператори. Над 80% от средния годишен оборот на ВиК Енерджи груп се реализира от дъщерните на холдинга ВиК оператори.

Доволен ли сте от постигнатите резултати от дейността през 2023 г.? Какви цели си поставяте за 2024 г.?
Със сигурност 2023-та беше изключително динамична година за ВиК Енерджи груп. Стартирахме, обслужвайки едва три ВиК оператора, а приключихме годината с деветнадесет („Български ВиК холдинг“ се състои от 25 ВиК оператора). Този път беше осеян с редица предизвикателства за нашия екип от експерти, на които дружеството дължи изцяло своето успешно развитие. „Български ВиК холдинг“ също оказа решителна подкрепа за налагането на този иновативен бизнес модел за страната и без него ВиК Енерджи груп щеше да е само една добра идея. Всичко това ми дава надежда, че 2024-та ще е успешна и ползотворна за нас година.
Как виждате развитието на електроенергийния пазар? Как това ще се отрази на дейността на ВиК Енерджи груп?
Тенденциите в развитието на електроенергийния пазар в Европа показват навлизането на търговски оператори, които са свързани с производство, в т.ч. на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), на такива като нас – свързани с някакъв вид индустриално, общностно или групово потребление, както и комбиниране между двата вида. В тази посока ВиК Енерджи груп ще следи тенденциите и ще развива своята пазарна експертиза, ще разработва нови иновативни инструменти за анализ и прогнозиране на енергийни данни, включително базирани върху машинно обучение и изкуствен интелект. Пазарът ни предизвиква и в посока на по-ефективно агрегиране и балансиране на енергийните товари на нашите клиенти, на собственото им потребление, но и на собственото им производство. Водещ приоритет ще бъдат умните инвестиционни решения в подстригване и преместване на енергия и потребление, свързани с бума на ВЕИ инвестициите в страната и в Европа.

Смятате ли, че ВиК дружествата са енергийно ефективни? Има ли какво да подобряват в своя енергиен мениджмънт?
От разходите за електроенергия на ВиК операторите близо 80% са за водоснабдяване, а останалите 20% са за отвеждане и пречистване на отпадъчни води. Във финансово отношение те варират между 15 и 40% от годишните оперативни разходи на ВиК операторите. Това изисква дългосрочни решения за оптимизация на енергийното потребление, енергийните разходи и енергийната ефективност на ВиК операторите. Три са стратегическите вектора, които следваме във „ВиК Енерджи груп“ ЕООД за намиране на устойчиви решения на енергийните проблеми и предизвикателства пред ВиК операторите. Първият реализиран вектор е развитие на собствен енергиен търговец, което е факт. На второ място, това е въвеждане на устойчиви стандарти и практики за енергиен мениджмънт, включващи процедури за провеждане на енергийни одити, на методики за измерване и оценяване на енергийната ефективност и ефикасност, на инвестиционни проекти и решения за замяна на остарялото енергоемко оборудване, на автоматизация на енергийното стопанство (основно помпени агрегати и групи). На трето място е развитието на инвестиционни проекти за собствена генерация на електроенергия. Такъв е един от ключовите вектори на Европейската комисия за постигане на устойчив зелен преход. ВиК Енерджи груп работи и в тази насока. Направени са прегледи, анализи и оценки на възможностите за инвестиции в покривни, фасадни и полеви фотоволтаични централи, както и в системи за съхранение на електроенергия, които биха променили енергийната перспектива пред дружествата. Разглежда се възможността на ВиК дружеството да се гледа като на „просюмър“ (Prosumer от Producer и Consumer – производител и потребител на ток едновременно). Този хибриден модел на ВЕИ и съхранението на енергия е дългосрочно и устойчиво решение. Успешното реализиране на този процес ще позволи ВиК дружеството да покрива част от своето потребление и евентуално да печели и от продажбата на излишен ток. БАВ има много добри взаимоотношения с „ВиК Енерджи груп“ ЕООД.

Какви нови възможности виждате Вие за сътрудничество между дружеството и сдружението?
Доволен съм, че ВиК Енерджи груп вече е член на Българската асоциация по водите и сме тук да добавим енергия и да предложим решения. Тази покана към нас показва значението, което националната ВиК гилдия отдава на енергийната компонента във водния сектор. Тя е и подкрепа за нашите усилия да предлагаме ефективни и иновативни решения за енергийното производство и потребление в сектора. В БАВ ние ще окажем експертно съдействие за повишаване квалификацията на служителите и работниците във ВиК отрасъла в посока на управлението на енергийните данни, товари и сметки, на инвестициите в енергоефективно оборудване и ВЕИ съоръжения. Енергийният мениджмънт на ВиК операторите става все по-стратегически важен фактор на конкурентоспособността в сектора и като нови членове на БАВ ние ще добавим стойност в тази посока.
Източник: Списание "Булаква""; бр. 2/2023