ВиК Кърджали вече е част от структурата на ВиК Холдинга

„ВиК“ ООД – гр. Кърджали е 24-ото водно дружество от структурата на „Български ВиК холдинг“ ЕАД.
51% от капитала на дружеството, досегашна собственост на МРРБ, вече са апортирани в капитала на „Български ВиК холдинг“ ЕАД. Останалото разпределение на капитала на „ВиК“ ООД – гр. Кърджали от 49% е: Община Кърджали - 18%,  Община Крумовград - 8%,  Община Кирково - 8%,  Община Момчилград - 5%,  Община Ардино - 4%, Община Джебел - 3%, Община Черноочене - 3%.  
Промяната в собствеността ще бъде отразена и по партидата на „ВиК“ ООД – гр. Кърджали в Търговския регистър.
„ВиК“ ООД – гр. Кърджали предоставя ВиК услуги на населението във всичките 7 общини в област Кърджали. Общият брой жители на областта е 146 907. От тях 139 259 ползват услугата водоснабдяване, 65 742 – услугата отвеждане на отпадъчни води, 53 179 – пречистване на отпадъчни води.
Област Кърджали е с много на брой населени места, включително и много махали с малко жители. Пример за това е фактът, че населението в 266 населени места от общо 471 на административната територия, ползва услугата питейна вода в домовете си.
„ВиК“ ООД – гр. Кърджали експлоатира Пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ) до с. Енчец, която захранва с чиста вода за питейно-битови нужди жителите и гостите на Кърджали, Момчилград и още над 30 населени места. Областта се захранва с вода за питейно-битови нужди от яз. Боровица и още 194 водоизточника.
Две Пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) се поддържат от водното дружество – в Кърджали и в Момчилград.
„ВиК“ ООД – гр. Кърджали експлоатира 1628 км водопроводна мрежа и 204 км канализационна мрежа.
Преминаването на водното дружество в структурата на „Български ВиК холдинг“ ЕАД няма да доведе до промяна в графиците за отчитане на водата на абонатите и в утвърдените от КЕВР цени на комплексната услуга – водоснабдяване, отвеждане и пречистване.
С влизането на „ВиК“ ООД – гр. Кърджали в структурата на „Български ВиК холдинг“ ЕАД водното дружество ще получи експертна и методическа помощ при разработването на нови проекти със собствено и европейско финансиране за модернизиране на ВиК инфраструктурата, внедряване на иновативни системи за повишаване качеството на предлаганите услуги и намаляване на загубите на вода. Водното дружество ще получи по-лесен достъп до финансиране.