ВиК Ловеч с по-високо качество на питейните води и нова ПСОВ

По-качествени ВиК услуги, с които да се подобри ефективността на оперативните процеси. Това са част от мерките, заложени в бизнес плана на "ВиК" АД, гр. Ловеч за новия регулаторен период 2022 – 2026 г., който КЕВР одобри. Ще бъдат надградени съществуващите системи и ще бъдат внедрени нови софтуерни решения, подпомагащи цялостната дейност по управление и експлоатация на системите. 
Сред приоритетите в бизнес плана на дружеството за новия период до 2026 г. е запазване на постигнатото добро качество на питейните води, като в края на периода се прогнозира 100% съответствие на стандартите. По отношение на качеството на отпадъчните води, дружеството прогнозира, че в края на периода предприеманите мерки ще доведат до надвишаване на регулаторните изисквания.
През 2026 г. предстои в гр. Угърчин да бъде въведена в експлоатация новата пречиствателна станция за отпадъчни води. Така услугата пречистване на отпадъчните води ще се предоставя в пет от общо шест общински центъра с канализация, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчните води.
По отношение на енергийната ефективност, „ВиК“ АД, гр. Ловеч планира съществено да намали разхода на електроенергия спрямо добитата и/или пречистена вода. Това ще доведе до оптимизация на разходите на дружеството и до подобряване на финансовото му състояние. С цел да бъдат намалени общите загуби на вода и да се осигури надеждно и устойчиво водоснабдяване на потребителите ВиК операторът планира до 2026 г.  да подмени 40 км довеждащи водопроводи и разпределителна мрежа. По този начин около 44% от общите инвестиции ще бъдат директно вложени в улични водопроводи. Със специализирано оборудване дружеството ще обследва за скрити течове 541 км улични водопроводи. Разчетите сочат, че по този начин нивото на загуби ще бъде намалено със 17%. Заложени са и инвестиции за управление на налягането, зониране на водопроводната мрежа, с което се гарантира надеждното управление на водоснабдяването в обслужваните общини Ловеч, Априлци, Летница, Луковит, Тетевен, Угърчин и Ябланица.
През новия регулаторен период 2022-2026 г. „ВиК“ АД, гр. Ловеч ще продължи усилията си за превантивна експлоатация и поддръжка на ВиК системите с цел осигуряване на необходимото качество и устойчивост на ВиК услугите в област Ловеч. Тези приоритети ще бъдат изпълнявани въпреки, че дружеството не може да кандидатства за финансиране на инвестиции с европейски средства по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ както и в следващия програмен период. Причината е незавършения процес на окрупняване на съответната територия, което е задължително европейско изискване за ползване на европейски средства.
Комплексната цена на услугите на „ВиК“ АД, гр. Ловеч - снабдяване с вода, отвеждане и пречистване, става от 1 юли 2022 г. 4,204 лв./м3 с ДДС
За да изпълни планираните дейности и инвестиции, свързани с подобряване на качеството на ВиК услугите, през периода 2022 - 2026 г. дружеството трябва да акумулира съответните приходи. Това ще гарантира, че заложените цели ще бъдат постигнати.
Основните причини за повишение на цените на ВиК услугите са значително увеличените през 2021 - 2022 г. разходи за материали и външни услуги. Спрямо базовата 2020 г. драстично са нараснали разходите за доставка на електроенергия от свободен пазар. Друг фактор е заложения ежегоден ръст на работните заплати на заетите във ВиК оператора. Предвидено е увеличение от 14,5%, което е малко по-ниско от нивото в подписаното споразумение между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и „Български ВиК холдинг“ ЕАД.
Общият размер на инвестиционната програма на ВиК дружеството за периода 2022 - 2026 г. възлиза на 4,06 млн. лв., от които 3,4 млн. лв. в публични ВиК системи и съоръжения. Предвидените инвестиции са в по-голям размер от заложените 2,3 млн. лв. по договора с Асоциация по ВиК – Ловеч.