ВиК Плевен ще инвестира 17 млн. лв. в обновяване на 82 км ВиК мрежи

„ВиК“ ЕООД – гр. Плевен ще инвестира над 17 млн. лв. собствени средства в модернизиране на ВиК мрежата в новия регулаторен период. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) одобри бизнес плана за развитие на дружеството за периода 2022 – 2026 г. С него са утвърдени и цени на ВиК услугите за 5-годишния регулаторен период.
Утвърдената нова цена на водата за битови и приравнени към тях потребители от 4,01 лв./куб. м с ДДС. От 1 юни 2022 година жителите на област Плевен ще плащат посочената комплексна цена, която се състои от три компонента:
  • Доставяне на вода за питейно-битови нужди на цена 3,01 лв. с ДДС;
  • Отвеждане на отпадъчни води – 0,31 лв. с ДДС;
  • Пречистване на отпадъчни води на цена 0,69 лв. за  куб. м.
Абонатите, които не ползват и трите компонента, ще продължат да плащат само за ползваната от тях услуга.
Цената е под прага на социална поносимост, която за Плевенска област е 5,35 лв./куб. м.
Повишаването на цената на водата за обособената територия е обосновано с драстично повишените цени на ел. енергията (300%), по-високите цени за поддръжка на водопроводната мрежа, очакваната нова цена на водата, която „ВиК“ ЕООД – гр. Плевен купува от ВиК-Ловеч за водоснабдяване на градовете Плевен и Червен бряг, както и от заложените от ВиК-Плевен инвестиции за пет години в размер на 17,2 млн. лв. за модернизиране на 82 км водопроводни и канализационни мрежи.
„ВиК“ ЕООД – гр. Плевен не е спирало да работи по модернизирането на ВиК мрежата и съоръженията в областта с цел да предоставя по-качествена услуга на гражданите. За предходния регулаторен период (2017- 2021 г.) дружеството е направило инвестиции в общ размер на 9,465 млн. лв., с които са подменени над 63 км  водопроводна мрежа. Експертите работят системно да планират оптимално собствения финансов ресурс, с който да предоставят по-качествена услуга на гражданите и да намалят загубите на вода.
Рехабилитацията на ВиК мрежи и съоръжения остава приоритет и през новия регулаторен период – 2022-2026 г. За подобряване качеството на предлаганите услуги през настоящата 2022 г. „ВиК“ ЕООД – гр. Плевен планира да инвестира 3,307 млн. лв. в подмяната на 14 км водопроводна мрежа. Екипите на дружеството ще сменят амортизирани етернитови и стоманени тръби с ПЕВП и PVC на територията на общините от област Плевен.

През  2022 г. ще бъдат рехабилитирани следните ВиК мрежи в област Плевен:
- гр. Плевен: ж. к. „Дружба“, ул. „Ген. Столетов“, ул. „Бургас“, ул. Кара Колю“, ПС „Дружба“, ПС „Вит“, ул. „Юрий Венелин“, ул. „Ал. Малинов“, ж.к. „Сторгозия“;
- с. Ясен - довеждащ водопровод;
- гр. Гулянци – ул. „Ал. Стамболийски“;
- с. Обнова - ул. „Тунджа“;
- с. Черквица, с. Асеновци, с. Деков;
- с. Козар Белене – ул. „Иван Вазов“;
- с. Вълчи Трън - ул. „Хаджи Димитър“;
- гр. Славяново - ул. „Оборище“ и ул. „Лиляна Димитрова“;
- с. Мечка - ул. „Рила“ и ул. „Съединение“;
- с. Пелишат - улици „Васил Левски“ и „17 партизани“;
- с. Бъркач: ул. „Васил Цаков“ и ул. „Пирин“;
- гр. Кнежа и с. Бреница;
- гр. Червен бряг – ул. „Ген. Тошев“, ул. „Добрич“, ул. „Пирин“, ул. „Калоян“ и ул. „Струма“, с. Чомаковци и с. Бресте - довеждащ водопровод.
С част от инвестициите през 2022 г. е предвидено да бъдат модернизирани и 40 помпени станции, което включва подмяна на помпени агрегати, кранове, измервателни устройства и тръбна мрежа на територията на област Плевен. Те осигуряват безпроблемната работа на ВиК съоръженията.
За да се изгради и поддържа ВиК инфраструктура, която да отговаря на Европейските директиви в областта на питейните и отпадъчните води, се изискват огромни инвестиции в модернизация на водоснабдителните и канализационни мрежи, съоръжения и техника.

В утвърдения  бизнес план на „ВиК“ ЕООД – гр. Плевен се предвиждат и следните инвестиции и корекции в цената на ВиК услугите:
 
2023 г. – Комплексна цена на водата –  4,36 лв./куб. м с ДДС. От 1 януари 2023 г. жителите на област Плевен ще плащат посочената комплексна цена, която се състои от три компонента: доставяне – 3,17 лв. с ДДС, отвеждане – 0,35 лв. с ДДС и пречистване – 0,84 лв. с ДДС.
За подобряване качеството на предлаганите услуги, ВиК Плевен планира през 2023 г. да инвестира средства в обновяване на мрежата в размер на над 2,932 млн. лв. В резултат ще бъдат подменени 14,5 км водопроводна мрежа в област Плевен.
 
2024 г. – Комплексна цена на водата – 4,63 лв./куб. м с ДДС. От 1 януари 2024 г. жителите на област Плевен ще плащат посочената комплексна цена, която се състои от три компонента – доставяне – 3,37 лв. с ДДС, отвеждане на отпадъчни води – 0,37 лв. с ДДС и пречистване на отпадъчни води – 0,89 лв. с ДДС.
Инвестициите през 2024 г. ще бъдат в размер на 2,992 млн. лв. Средствата ще бъдат вложени в подмяната на 15 км водопроводна мрежа в област Плевен.
 
2025 г. – Комплексна цена на водата – 4,90 лв./куб. м с ДДС. От 1 януари 2025 г. жителите на област Плевен ще плащат посочената комплексна цена, която се състои от три компонента – доставяне – 3,54 лв. с ДДС, отвеждане – 0,42 лв. с ДДС и пречистване – 0,94 лв. с ДДС.
За подобряване качеството на предлаганите услуги, ВиК Плевен планира да инвестира през 2025 г. средства в обновяване на мрежата. За целта дружеството е предвидило 3,642 млн. лв., с които ще бъдат подменени 15,5 км водопроводна мрежа  в областта.

2026 г. – Комплексна цена на водата – 5,20 лв. / куб. м. с ДДС. От 1 януари 2026 г. жителите на област Плевен ще плащат посочената комплексна цена, която се състои от три компонента – доставяне – 3,76лв. с ДДС, отвеждане – 0,45 лв. с ДДС и пречистване – 0,99 лв. с ДДС.
ВиК Плевен планира да продължи инвестициите за обновяване на ВиК мрежата и през 2026 г. средства в обновяване на мрежата. За целта дружеството е заделило 4,257 млн. лв., с които ще бъдат подменени 23 км водопроводна мрежа в областта.
 
Предвижда се водното дружество да започне да произвежда електроенергия от собствени източници. След пускане в експлоатация на фотоволтаична централа и ко-генератори, общите разходи за електроенергия ще се оптимизират.
Дружеството отчита и прогнозира високо ниво на качеството на питейната вода, с ниво на съответствие над 99,8% в големите зони на водоснабдяване, с което надвишава регулаторните изисквания. В малките зони на водоснабдяване се планира нивото на съответствие да достигне от 97,71% през 2020 г. до 98% през 2026 г., с което се изпълняват регулаторните изисквания.
В плана на дружеството е заложена и промяна на работните заплати на заетите във ВиК оператора, което е в изпълнение на подписаното споразумение между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, Министерство на регионалното развитие и благоустройството  (МРРБ) и „Български ВиК холдинг“ ЕАД.
„ВиК“ ЕООД – гр. Плевен  със собствени средства  изпълнява и развива своята инвестиционна програма, заложена в Бизнес плана за предходния регулаторен период 2016-2021 г. и за регулаторен период 2022-2026 г.:
Дейност мярка 2017 2018 2019 2020 2021
Водоснабдяване: хил.лв. 849 1,340 2,341 2,452 2,236
Отвеждане: хил.лв. 7 18 92 31 42
Пречистване: хил.лв. 0 47 0 9 1
Общо отчетени инвестиции хил.лв. 856 1,405 2,433 2,492 2,279
в т.ч. рехабилитирана водопроводна мрежа км 4 8 14 20 17
             
             
Дейност мярка 2022 2023 2024 2025 2026
Водоснабдяване: хил.лв. 2,626 2,701 2,771 2,821 4,036
Отвеждане: хил.лв. 357 132 127 727 127
Пречистване: хил.лв. 324 99 94 94 94
Общо предвидени инвестиции хил.лв. 3,307 2,932 2,992 3,642 4,257
в т.ч. рехабилитирана водопроводна мрежа км 14 14.5 15 15.5 23