ВиК - Силистра се присъедини към “Български ВиК холдинг” ЕАД

„Водоснабдяване и Канализация“ ООД – гр. Силистра стана 26-я оператор в състава на "Български ВиК холдинг" ЕАД.
51% от капитала на дружеството вече е собственост на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, а останалите 49% на общините Силистра, Алфатар, Дулово, Кайнарджа, Главница, Ситово и Тутракан. Дружеството предоставя комплексни услуги на населението във всичките седем общини с близо 98 000 жители.
Общата дължина на водоснабдителните системи на оператора е 1861 км, а на канализационните 161 683 км. Областта се захранва с вода за питейно-битови нужди от 82 бр. водоизточници, като 70 бр. от тях са помпажни и 12 бр. гравитачни.
„Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Силистра стопанисва 3 бр. пречиствателни станции за отпадни води - РПСОВ Силистра, СПСОВ Главница и ГПСОВ Тутракан.
Консолидирането на дружеството в структурата на „Български ВиК холдинг“ ЕАД няма да увеличи стойността на комплексната услуга – водоснабдяване, отвеждане и пречистване. Целта е да се обединят силните страни и опит и да се постигне по-голяма потребителска удовлетвореност и надеждност от предоставяните услуги.
„Български ВиК холдинг“ ЕАД ще оказва планомерна помощ по всички технически и оперативни казуси. Това стратегическо решение ще даде бъдещи възможности на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Силистра за достъп до модерни технологични решения и финансиране по европейски структурни фондове и програми.