ВиК Търговище с план за по-чиста вода и внедряване на софтуерни решения

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, Търговище ще инвестира над 5,45 млн. лв. собствени средства в модернизиране на ВиК мрежата в следващите 5 г. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) със свое решение от 29.06.2022 година одобри бизнес плана за развитие на дружеството за периода 2022 – 2026 г.
Общият размер на инвестиционната програма за периода е 5,45 млн лв., от които 3,9 млн. лв. в публични ВиК системи и съоръжения. Предвидените инвестиции са по-големи от заложените 3,8 млн. лв. инвестиции по договора с Асоциация по ВиК – Търговище.
Със собствени средства „Водоснабдяване и канализация“ ООД, Търговище ще инвестира в подобряването на ефективността на важни оперативни процеси. За тази цел се предвижда да бъдат надградени съществуващите системи, ще се внедрят нови софтуерни решения, подпомагащи цялостната дейност по управление и експлоатация на системите.
Сред важните приоритети в бизнес плана на дружеството за новия период до 2026 г. е запазване на постигнатото добро качество на питейните води, като в края на периода се прогнозира 99% съответствие на стандартите. По отношение на качеството на отпадъчните води дружеството прогнозира в края на периода да постигне изпълнение на регулаторните изисквания.
С цел да бъдат намалени общите загуби на вода и да се осигури надеждно и устойчиво водоснабдяване на потребителите до 2026 г. ВиК операторът планира да подмени 57 км. довеждащи водопроводи и разпределителна мрежа.  С тези мерки  26% от общите инвестиции ще бъдат директно вложени в улични водопроводи. С цел предприемане на своевременни мерки за отстраняване на скрити течове със специализирано оборудване дружеството ще обследва общо 545 км. улични водопроводи.  Разчетите сочат, че по този начин нивото на загуби ще бъде намалено до нива от 10,01 м3/км/ден. Заложени са и инвестиции за управление на налягането, зониране на водопроводната мрежа, с което се гарантира  надеждното управление на водоснабдяването в област Търговище.
      С одобряването на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Търговище, КЕВР утвърди и цени на ВиК услугите за 5-годишния регулаторен  период. Утвърдената нова комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, която включва доставка, отвеждане и пречистване, е 4,37 лв./м³ с ДДС за настоящата година. От 1 юли 2022 година жителите на област Търговище ще плащат посочената комплексна цена, която се състои от три компонента:
  • Доставяне на вода на потребителите  - 3,522 лв./м³ с ДДС;
  • Отвеждане на отпадъчни води - 0,266 лв./м³ с ДДС;
  • Пречистване на отпадъчни води - 0,582 лв./м³ с ДДС.
Абонатите, които не ползват и трите компонента, ще продължат да плащат само за ползваната от тях услуга. Цената е под прага на социална поносимост, която за област Търговище е 4,38 лв./м³ с ДДС.
През новия регулаторен период 2022 - 2026г. „Водоснабдяване и канализация“ ООД,  Търговище ще продължи да извършва превантивна експлоатация и поддръжка на ВиК системите, с което да осигурява необходимото качество на ВиК услугите в област Търговище.
Целта на изготвения бизнес план на дружеството е да бъдат постигнати още по-високи нива на качество на ВиК услугите и по-висока удовлетвореност на потребителите.
Основните причини за повишение на цените на ВиК услугите са значително увеличените през 2021-2022 г. разходи за материали и външни услуги. Спрямо базовата 2020 г. драстично са нарастнали разходите за доставка на електроенергия от свободен пазар. Друг фактор е заложения ежегоден ръст на работните заплати на заетите във ВиК оператора. Предвидено е увеличение от 13,6%, което е по-ниско от подписаното споразумение между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и „Български ВиК холдинг“ ЕАД.
Цени на ВиК услуги без ДДС, в лв./м³ от 01.07.2022 г.
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите    2,935
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води             0,222
Цена за услугата пречистване на отпадъчните води  
Битови и приравнените към тях общ., търг. и др.  0,485
Промишлени и стопански  степен на замърсяване 1 0,681
степен на замърсяване 2 0,815
степен на замърсяване 3 1,015
Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор   0,666