проф. д-р. инж. Димитров: Наш приоритет е изграждането на съвременни ВиК мрежи

1.Уважаеми г-н Димитров, бихте ли ни разказали повече за създаването и основните цели на Български ВиК Холдинг?  
„Български ВиК Холдинг“ ЕАД е еднолично акционерно дружество със 100% участие в капитала. Създаден е през 2020 г. с постановление на Министерския съвет и е принципал на 26 ВиК дружества. През 2021 г. в Холдинга е образувано ново дружество - ВиК Енерджи груп ЕООД, чиято цел е договаряне на по-големи количества електроенергия на по-ниски цени от Българската независима борса и предлагането и на ВиК операторите.
Основните цели на „Български ВиК холдинг“  ЕАД са:
- Координиране на модела на управление и функциите на ВиК дружествата за предоставяне на качествени услуги на населението;
- Административно и финансово съдействие на инвестиционни дейности на проекти с финансиране от европейските структурни фондове, както и за поддържане на ВиК инфраструктурата.
  Предстоящите основни задачи за тази година са:
- Изпълнение  на Фаза 2 на част от проектите, финансирани по ОПОС 2014-2020 г.;
- Изграждане на ВиК инфраструктура в 7 ВиК оператора по програма Околна среда 2021-2027 г.;
- Изграждане / доизграждане/ реконструкция на ВиК системи, включително и ПСОВ за агломерации между 5000 и 10 000 еквивалентни жители на Националния план за възстановяване и устойчивост.

2.Какви са основните видове загуби на вода, с които се сблъсквате във ВиК мрежите и какви мерки предприемате за тяхното намаляване?
Загубите на вода във водоснабдителните системи са два вида: Физически(реални) и търговски.
Физическите загуби на вода се обуславят предимно от течове от амортизираните водопроводни мрежи и сградните водопроводни отклонения ,от арматури, съоръжения и функционирането им при големи налягания. Те са свързани с променливите разходи за експлоатация на водовземните съоръжения, помпените и пречиствателните станции за природни води и водопроводните мрежи и имат по-малка себестойност и влияние върху крайната цена на водата в сравнение с търговските загуби на вода.
Търговските загуби на вода се определят от водните количества, които не могат да бъдат точно измерени и инкасирани, поради различия в точността на водомерите, грешки  при отчитане, пренос и обработка на данните и кражби на вода. Тези загуби са от съвсем друго естество и се определят от размера на приходите на ВиК дружествата от крайните потребители. Те имат в България неколкократно(от 1,5 до 3 пъти)по-големи цени от физическите загуби на вода и влияят пряко на  фактурираните водни обеми и цената ва водата.
 В Годишния доклад на КЕВР за сравнителен анализ на ВиК сектора за 2022 г. и Наредбата за регулиране на качеството на ВиК услуги се посочват само общите загуби на вода, а за целите на финансовия баланс на ВиК системата и ценообразуването е наложително да се знаят и количествата на физическите и търговските загуби на вода, поради различията в себестойностите и мястото на възникването им.
 Според Годишният доклад за сравнителен анализ за състоянието на ВиК сектора в Република България за 2022 г. на КЕВР, водата не носеща приходи(ВНП)-физически и търговски загуби на вода и нефактурирана вода е 61% от общото водно количество на входа на водоснабдителната система или 19 м3/км ден (6935 м3/км г),които за 2026 г. трябва да са съответно 49% и 15м3/км ден(5475 м3/км г ).Средното дългосрочно ниво на ВНП за 2026 г. за страните от ЕС е  значително по-малко от 4,11 до 5,48 м3/км ден или от 1500 до 2000 м3/км г.
 Аварийността на водопроводната мрежа според същия доклад на КЕВР за 2022 г. е 0,87 бр/км г, докато в развитите страни е от 0,1 до  0,2 бр/км г. Посочените данни предопределят необходимостта ясна оценка на причините за физическите загуби на вода, които могат да се обобщят както следва:
- По–голямата част от водопроводните мрежи в населените места и магистралните водопроводи са от азбестоциментови и нисковъглеродни стоманени тръби, положени през 60 години на миналия век с изтекъл амортизационен срок;
-  Липсата на необходимите технически средства за цялостен контрол на разхода и налягането на водата в характерни точки на водопроводната мрежа;
-  Недостатъчен активен контрол на течовете по водопроводните мрежи;
-  Не са актуализирани цените на активите на водопроводната мрежа през 90-те години и не са набирани достатъчно амортизационни отчисления за своевременна подмяна на тръбопроводите с изтекъл срок на експлоатация;
- Напорните резервоари за питейна вода са разположени на  по-високи места, съгласно старите Норми за проектиране на водоснабдителни системи, при които максималното налягане бе 8 атм, а сега то е 6 атм. Това предопределя по-големите налягания във водопроводните мрежи и  обуславя значителни загуби на вода и повишена аварийност;
- Неправилно проектирани и изпълнени помпени станции без надеждна защита от хидравличен удар на напорните тръбопроводи и кавитация на помпите.
Намаляването на физическите загуби на вода може да се постигне чрез цялостна смяна на старата водопроводната мрежа, което е свързано с продължителен период от време за изпълнение и значителни инвестиции с дълъг срок на възстановяване. Затова най-напред трябва да се създаде система за контрол на водопроводната мрежа с последващи регулиране на налягането на водата и селективна смяна на тръбните участъци или райони с честа аварийност.
Следва да се има предвид, че ВиК сектора е недофинансиран. Необходимите инвестиции за привеждане на водния сектор в съответствие с европейските стандарти според доклада на Световната банка от 2015 г. за следващите 10 години са около 12 млрд. лв или 1,2 млрд. лв на година. Вложените средства за година по ОПОС са около 250 млн лв. ,от ПУДОС са около 100 млн. лв. и от ВиК дружествата също около 100 млн. лв. или общо 450 млн. лв, а за 10 години са  около 4,5 млрд. лв. Недофинансирането е около 7,5 млрд. лв. Определен оптимизъм дава чувствителното увеличаване на европейското финансиране и средствата от държавния бюджет, които са около 2,5 млрд. лв. за следващите 5 години до края на 2029 г.
По-голяма част от европейските фондове са насочени към строителство на канализационни мрежи и ПСОВ (Пречиствателни станции за отпадни води), а е необходимо да се увеличи финансовия ресурс за намаляване на загубите на вода с цел повишаване на ефективността на цялата ВиК система.
 Националното финансиране е недостатъчно, а самофинансирането на сектора е ограничено, защото не може да се превишава социално поносимата цена определена от КЕВР на 2,5% от средния месечен доход на домакинство при месечно потребление на вода от 2,8 м3 на едно лице.
 Затова инвестициите за намаляване на физическите загуби на вода  трябва да са предимно с голяма ефективност и бързо възстановяване.
 Мерките за намаляване на физическите загуби на вода са следните:
 -  Внедряване на система за контрол и управление на загубите на вода, включваща отделни подсистеми за земната основа, регистър на мрежата и хидравличен модел, както и база данни за клиентите, водомерите и системата за фактуриране;
-  Обособяване на зони за измерване на разхода на вода(DMА);
-  Ежемесечен баланс на водните количества в DMA зоните за оценка на физическите и търговските загуби на вода;
-  Определяне на участъците от водопроводната мрежа с голяма аварийност с обосновка за подмяната им;
-  Поддържане на оптимални налягания с правилно зониране на водопроводната мрежа;
-  Регулиране на налягането или управлението му със системи за поддържане на минималното налягане в критичната точка на мрежата;
-  Използване на съвременни технически средства за активен контрол на течовете чрез логери с корелация, георадари, термокамери и сателитни системи;
-  Намаляване на аварийността на напорните тръбопроводи и кавитацията на помпите с активни възвратни клапи и съвременни удароубиватели;
-  Дигитализация на ВиК мрежите и съоръженията.
  Търговските загуби на вода се подценяват в нашата страна, а те в действителност са съпоставими във финансово отношение с физическите загуби на вода.
  Търговските загуби се обуславят от различни причини:
-  Първоначална неточност на новите водомери(средна тежестна грешка около 3%);
-  Увеличаване на средно тежестната грешка в процеса на експлоатация. Тя обикновено е от 0,5 до 1,0%;
-  Неправилен избор на вида на водомера, който влияе негативно особено при кратковременно водопотребление;
-  Преоразмеряване на водомерите, поради остарели формули за определяне на максималния разход на вода и приемане от проектантите на по-малки загуби на налягане от водомерите. При намаляване на диаметъра от 50 мм на 32 мм на общите водомери в жилищните сгради с 20 до 40 жилища  в Благоевград се получиха по-големи отчетени водни обеми с 16%;
-   Неправилен монтаж на водомерите(вертикално и без изискващите се прави участъци преди и след тях);
-   Манипулирани и байпасирани водомери от потребителите;
-   Липсата на водомери на СВО , голям брой повредени водомери и такива без  периодична проверка в установения срок;
  За намаляване на търговските загуби на вода трябва да се отстранят посочените причини за тяхното възникване, като особено внимание с обръща на правилния избор на вида и диаметъра на водомера, спазване на сроковете за периодична проверка, както и организирането на системна проверка за състоянието на водомерите и СВО.
  За по-големите консуматори на вода е наложително да се осигури дистанционно отчитане с контрол на разхода на вода през денонощието и състоянието на водомера. При нарастващите цени на водата е необходимо да се установява оптималния срок за смяна на водомерите според цената на водата и водомера и изменението на средно тежестната грешка на водомера в процеса на експлоатация.
Поради по-голямата себестойност на търговските загуби на вода от физическите загуби, проектите за тяхното намаляване са с по-кратък период на инвестицията.
„Български ВиК холдинг“ ЕАД съдейства на МРРБ при криминализиране в Наредба 4 на манипулирането на водомерите и нерегламентираните свързвания към водопроводната мрежа, а също за пропуските в нивата на показателите за качество на ВиК услугите на КЕВР. Например в критериите за ефективност при привеждане на водомерите в годност ПК 12g и изграждане на водомерното стопанство ПК 12 е на КЕВР се отчитат само техническата годност и  метрологичната проверка на водомерите, но не и правилния им вид и диаметър, което допуска тяхното преоразмеряване.
„Български ВиК холдинг“ ЕАД разработва пилотен проект за оценка на загубите на вода в DMA зона, съгласно изискванията на Директива (ЕС) 2020/2184 на ЕП от 16.12.2020 г. за питейната вода с оглед да се създаде единна методика за всички ВиК дружества в съответствие с европейските показатели.
Важен проблем при намаляване на загубите на вода е нарастващата необходимост от квалифицирани инженерно-технически кадри. Драстичното намаляване на завършващите
ученици и студенти със специалност ВиК е повлияно от ниското възнаграждение в сектора, където средната заплата е по-ниска от тази в страната.
За повишаване на квалификацията и разширяване на познанията, Холдингът провежда специализирани обучения за иновативни арматури, технологии и системи, а също и за приложението на добри производствени практики. Особено внимание се обръща на темите за определяне на физическите и търговските загуби на вода, както и на техническите средства за намаляването им.
 
    3.Как осигурявате ефективната поддръжка на ВиК мрежите и съоръженията ?
    Основните цели на поддръжката на ВиК системите са постоянно задоволяване на потребностите на населението с качествена питейна вода, отвеждане на отпадъчните води от населените места с постоянен контрол на тяхното пречистване. ВиК дружествата полагат големи усилия за поддръжка на амортизираните с ниско качество тръбопроводи, функциониращи при различни теренни и климатични условия.
Българският ВиК холдинг подпомага ВиК дружествата с целево финансиране и кредитиране на проекти свързани с посочените мерки за намаляване на физическите и търговските загуби на вода ,като например райониране на водопроводните мрежи с изграждане на DMA (зони за измерване на разхода) зони, управление на налягането, използване на съвременни средства за активен контрол на течовете, подмяна на водопроводна мрежа, информационна система за клиентите и смяна на водомери. Особено важна е информационната система за управление на загубите на вода, съдържаща регистър на водопроводната мрежа и авариите, както и хидравличен модел за математично възпроизвеждане и симулиране на различни ситуации. Приоритети са също дистанционният контрол на различните параметри на ВиК системите чрез телеметрични устройства и мрежи за телекомуникация, а така също и обработването на данните в СКАДА система с графична визуализация, автоматични изчисления и изготвяне на доклади.
За намаляване на разхода на електроенергия от дружеството ВиК Енерджи груп към БВиКХ се провеждат одити за оценка на енергийната ефективност на помпени агрегати ,анализ на потреблението на всяко ВиК дружество, изпращане на информация за цените на електроенергията за следващото денонощие за всеки час за настройване на режима на работа на помпените и пречиствателните станции. ВиК Енерджи груп инвестира в собствено генериране на електроенергия с фотоволтаици, системи за съхранение на електроенергия и термопомпени системи.
За предотвратяване на преливания на отпадъчна вода през ревизионните и дъждоприемните шахти и наводняване на сутерените на сградите при интензивни валежи препоръчваме моделиране на канализационните мрежи и вземане на решения за реконструкция на отделни канализационни участъци или изграждане на задържателни резервоари.
 
4.Какви действия предприемате за адаптация към неблагоприятните последици от климатичните промени?
   България е страна с недостатъчни и неблагоприятно разпределени водни ресурси  по територия и време. Различни населени места са с режимно водоснабдяване обикновено  през летните месеци, когато намалее притока в реките и дебита на шахтовите и тръбните кладенци, а потреблението нарастне. Такива примери са водната криза през1994-95 г. в гр.София, изпразването на яз.Студена за водоснабдяване на гр.Перник, както и режимното водоснабдяване на гр.Ловеч и гр.Плевен и другите населени места, водоснабдявани от р. Черни Осъм. Чувствително намаление на нивото на водата в последните години се получи и  в яз.“Камчия“ за водоснабдяване на гр.Бургас и гр.Варна.
   Климатичните изменения налагат да се  осъществява редовно наблюдение на водоизточниците и нивата на водата в язовирите, също да се намаляват загубите на вода и неоползотворения разход на вода от водочерпните арматури и санитарните прибори, както и да се подготвят сценарии за действие при възникване на риск от засушаване.
   За намаляване на влиянието на климатичните промени при засушаване и избягване на кризи с режимно водоснабдяване, БВиКХ ЕАД може да инициира иновативен пилотен проект, например по програмата „Консервация на водоизточниците“, която се прилага в САЩ и Бразилия. Тази програма е свързана с намаляване на водопотреблението чрез нови  водочерпни смесители за душове (например порционни смесители с механично задействане или с фото или радарни системи с малък разход на вода 6-8 л/мин,вместо с 30 л/мин ,с които се икономисва  питейна вода и енергия за загряване на водата ,санитарни прибори(клозети с усъвършенствани сифони на чиниите, позволяващи да се промиват с две водни количества 4,5 л. 2,5 л. ,напорни клозетни казанчета със сгъстен въздух от налягането на водата с увеличена кинетична енергия на промивната струя и по-малки промивни водни количества, комбинирани клозетно казанче-тоалетна мивка с използване на водата от нея и за промиване на клозета. Друга възможност за намаляване на водопотреблението за сметка на неоползотворения разход на вода е чрез регулиране на налягането на СВО за по-ниските сгради, което приложихме за сградите до 8 етажа в жк. “Люлин“ на гр.София при водната криза през 1994-95 г. и намалихме разхода на вода с 10%.
ВиК дружествата увеличават приходите си при по-голяма консумация на вода, но когато се изпразнят язовирите те няма какво да продават и затова посочените мерки трябва да се прилагат преди това.
Следващият елемент на програмата е използване на оборотни системи, при които се събира водата от душовете и се препомпва след механично пречистване и  обеззаразяване за промиване на клозетите. Така се запазва в природата около 30% от необходимия разход на вода на един човек.
Особено ефективно е събирането на дъждовните води от по-големите покриви на сградите в задържателни резервоари и използването им за поливане на тревни площи, измиване на автомобили и промиване на клозети. По този начин се повишава ефективността на капиталовложенията за канализационните мрежи и ПСОВ, като се подобрява и функционирането им.
Използването на средствата за масова информация и включването в програмите на учениците на мерките за пестене на вода със съвременни водочерпни арматури и санитарни прибори, управление на налягането на водата, своевременно известяване на аварии по водопроводната мрежа и порицаване на безстопанствеността са също от голямо значение за формиране на отговорно отношение към ценния ресурс-питейната вода и неблагоприятните последствия от климатичните промени.
                 
Източник: Списание "Инфрабилд"