Христина Микуцева е новият управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Ямбол

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Ямбол е дъщерно дружество на “Български ВиК холдинг” и като едноличен собственик на капитала на дружеството, управителният съвет на БВиКХ взе решение за промяна в ръководния състав.
 
Христина Микуцева ще заема поста управител на "Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Ямбол до провеждането на конкурс. Г-жа Микуцева е с икономическо образование и е вписана като управител в търговския регистър, считано от 11.01.2024 г., на мястото на г-н Цветан Съйков. “Български ВиК холдинг” изказва благодарност към г-н Съйков за неговата всеотдайна дейност, ценен опит и преданост към ВиК-Ямбол.

Г-жа Микуцева е бивш дългогодишен ръководен служител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - гр. Ямбол. Тя и нейният екип в дружеството ще продължат да работят в тясно сътрудничество с нейния предшественик инж. Цветан Съйков.