Яз. Бели Искър

Язовир „Бели Искър“
 
 С Решение на Министерски съвет №740 от 15 октомври 2020 г. относно действия за осигуряване на дългосрочна стабилност на водоснабдяването на Столична община, определи "Български ВиК холдинг" ЕАД да възложи изготвянето на технически/работен проект за реконструкция на язовир „Бели Искър“, след изготвяне на правно-икономически анализ.
Язовирът е с пореден № 6 в частта „Софийска област“ от списъка на язовирните стени и съоръженията към тях, на които трябва да се извърши основен ремонт или реконструкция.
Местонахождение - Община Самоков
 
Собственост
Язовирът е публична държавна собственост (съгласно чл. 13 ал.1 т.1, приложение № 1, изм. и доп. - ДВ, бр. 61 от 2010 г.) от Закона за водите.
От 07 ноември 2018, правата за управление на язовира са предоставени на Областния управител на Софийска област на основание чл.18, ал.1 от Закона за държавна собственост. До тази дата правата на собственост върху язовира се упражняват от Столична община.
 
Застрашени населени места и инфраструктура - с. Бели Искър, гр. Самоков, с.Драгушиново и с. Злокучене, автомобилен път 82009
Обем на водохранилището - 15 080 000 м3
Височина на стената - 50,7 м
 
Констатирани неизправности
Язовирната стена е едно от най-старите хидротехнически съоръжения в страната. Към момента на проектирането й не се е изисквало оразмеряване за земетръс и коефициентът на сигурност за преобръщане е по-малък от нормативно изискуемия сега. Най-вероятните сценарии за разрушаване на стената са свързани със загуба на устойчивост – преобръщане и хлъзгане, според установеното от Технически експертен съвет (ТЕС), свикан от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) на 09.05.2018 г.
Сеизмичният риск на стената силно зависи от водното ниво. Определеното с решение на ТЕС водно ниво в язовира е не по-високо от кота 1876,00 м и се поддържа съгласно предписаната кота.
Стената е изградена от обикновен бетон портланд цимент, който не е устойчив на агресивното въздействие на слабо минерализираните снежни води. За прекратяване на проникване на атмосферни води в стената е необходимо да се запечата настилката на короната й.
Необходимо е укрепване на стената на язовира с цел разрешаване експлоатацията й без ограничения.