Яз. Огняново

Язовир „Огняново“
 
 С Решение на Министерски съвет №740 от 15 октомври 2020 г. относно действия за осигуряване на дългосрочна стабилност на водоснабдяването на Столична община, определи "Български ВиК холдинг" ЕАД да възложи, след изготвяне на правно-икономически анализ, дейностите, свързани с ремонта и/или реконструкцията на язовир „Огняново“ действия за осигуряване на възможност за пречистване на питейни води от язовир „Огняново“ чрез изграждане на ПСПВ [пречиствателна станция за питейни води] и на нов магистрален водопровод до ПСПВ „Панчарево“ и свързване на обекта към водоснабдителната система на Столична община (Чепински ринг).

Язовирът е с пореден № 1 в частта „Софийска област“ от списъка на язовирните стени и съоръженията към тях, на които трябва да се извърши основен ремонт или реконструкция.
Местонахождение - Община Елин Пелин

 

Собственост
Язовирът е публична държавна собственост (съгласно чл. 13 ал.1, т.1 от Закона за водите) и неговото управление е възложено на областния управител на Софийска област (Акт за публична държавна собственост № 5796 от 29 април 2020 г.).

НОТА: От септември 1995 до април 2020 язовирът е бил в активите на „Кремиковци“ АД.

  С Решение на Министерски съвет от 12 октомври 2020, язовирът с всички прилежащи съоръжения (водна кула, отводняващ канал…) е предоставен за управление на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“.

Застрашени населени места и инфраструктура - с. Огняново, с. Доганово, с. Лесново, с. Равно поле, гр. Елин Пелин и автомобилни пътища А-2105, 6002, 10519
Обем на водохранилището - 32 000 000 м3
Височина на стената - 42,0 м

Констатирани неизправности
Стената е земнонасипна с глинено ядро.
Унищожена е контролно измервателната система (КИС), не се осъществява мониторинг за определяне на конструктивната и технологичната сигурност на язовирната стена и съоръженията към нея.